Công bố các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

.
Theo đó, các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có danh sách dưới đây:

Thanh Thúy

Từ Khóa:
        quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập, kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm, các cơ quan kiểm tra nhà nước về, bộ công thương, danh sách
Nguồn: tapchicongthuong.vn